Plenari de dia 2 d’agost

Ampliant aquest post podeu veure el plenari de l’Ajuntament de Sant Joan de dia 2 d’agost.
Es varen tractar diferents temes, però l’anunci del Sr. Pablo Pascual  de deixar el lloc de tinent de batle i portaveu del PP va sorpredre, fins i tot als membres del seu propi partit. Ho podeu sentir al final del punt d’informacions:

ORDRE DEL DIA
1) Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 31 de maig i extraordinàia de 19 de
juny de 2017.
2) Decrets de Batlia.
3) Aprovació definitiva de la desafectació parcial del l'immoble de domini públic del
Centre Sanitari que figura a l'inventari del Patrimoni Municipal de bens amb el
número 3 d'ordre, juntament amb l'Antiga Escola de Nines.
4) Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de la sessió extraordinàia del 6
de juliol de 2017, de l'aprovació de l'actualització del Pla de Desenvolupament
Turístic Municipal.
5) Modificació de crèdit Num. 07/2017.
6) Informació sobre el compliment de la Llei de Morositat del 2n. trimestre de 2017.
7) Determinació dels dos dies festius locals del 2018.
8) Adhesió a l'estratègia local per la igualtat.
9) Adhesió al  conveni  entre  l'Administració  General  de  l'Estat  i  la  Comunitat
Autònoma de les mes Balears per a la prestació mutua de solucions bàsiques
d'administració electrònica.
10) Moció del PSIB-PSOE d'esmenes a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'exercici 2017.
11) Moció del PSIB-PSOE de recolzament al manifest "Per a la reforma del sistema de
finançament" presentat per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.
12) Informacions.
13) Precs i Preguntes.

You may also like...